Patvirtinti pakeitimai, kurie užtikrins geresnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę

geriamojoVyriausybė patvirtino tris aprašus ir vienas taisykles, kurie nustato aiškesnę atsiskaitymo, sutarčių sudarymo tvarką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis besinaudojantiems gyventojams, įmonėms ir šių paslaugų tiekėjams. Taip pat patikslina, kaip turės būti perimami, išperkami ir perduodami geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai. 

Aprašų ir taisyklių pakeitimais įgyvendinamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, įsigaliojęs 2022 m. lapkričio 16 d.

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas

Aprašo pakeitimai nustato aiškesnes pareigas, teises, atsiskaitymo, sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas gaunantiems ir individualiai tvarkantiems nuotekas gyventojams, įmonėms ir šių paslaugų tiekėjams. 

Ši tvarka bus taikoma ir viešiesiems, regioniniams, garantiniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams ir asmenims, teikiantiems nuotekų transportavimo paslaugas.

Atsiskaitymo už suteiktas  geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatytos konkrečios paviršinių nuotekų užterštumo koncentracijos, kurias viršijus abonentams reikės papildomai mokėti už šių nuotekų valymą. Ši sąlyga taikoma tik tais atvejais, kai paviršinės nuotekos išleidžiamos į jų surinkimo infrastruktūrą, neturinčią valymo įrenginių.

Jei vartotojas nedeklaruoja geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos rodmenų, geriamojo vandens tiekėjas apskaičiuoja suvartoto vandens kiekį pagal apraše įtvirtintas nuostatas.

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas

Apraše numatyta, kad abonento, vartotojo, individualių nuotekų turėtojo pateikti prašymai sudaryti sutartį turi būti išnagrinėti ir atsakymas pateikiamas per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos jame nurodytu būdu.

Geriamojo vandens tiekėjas, vadovaudamasis aprašo nuostatomis, turi teisę nustatyti bendrąsias sutarčių sąlygas, taikomas vartotojams, abonentams, individualiųjų nuotekų turėtojams, ir viešai paskelbti jas savo interneto svetainėje.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės

Patikslintos taisyklės nustato aiškesnę tvarką, kokius dokumentus turi pateikti juridiniai asmenys, norintys gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją arba geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, siekiančiam pakeisti licenciją. 

Juridiniai asmenys privalės patvirtinti, kad jie turi žmogiškųjų išteklių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams ir abonentams informuoti ir konsultuoti, skundams ir ginčams nagrinėti.

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pavesta prižiūrėti, kaip geriamojo vandens tiekėjas laikosi licencijuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąlygų.

Taisyklėse nustatyta, kad juridinis asmuo, norėdamas gauti, o geriamojo vandens tiekėjas, norėdamas pakeisti licenciją, turi pateikti ir veiklos planą, kuriame numatytos investicinės priemonės geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti, jei geriamasis vanduo neatitinka indikatorinio geriamojo vandens rodiklio.

Taip pat taisyklės papildytos nuostatomis, kad geriamojo vandens tiekėjas norėdamas pakeisti licenciją turi pareigą pateikti taršos mažinimo planą ir veiklos planą, kuriame numatytos investicinės priemonės pažeidimams pašalinti, jei viršijami taršos leidime ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatyti leistinos taršos (kiekio ir koncentracijos) normatyvai.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos aprašas

Aprašo pakeitimai įtvirtina, kaip turėtų būti perimami, išperkami ir perduodami fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai. 

Infrastruktūros savininkui ar jo įgaliotam atstovui suteikta teisė savo iniciatyva teikti prašymą dėl infrastruktūros išpirkimo ar perėmimo, patikslinta, kokią informaciją ir papildomus dokumentus reikia pateikti kartu. 

Viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pripažinti reikalingais ir tinkamais infrastruktūros objektai, išperkami už kainą pagal vertę, nustatytą nepriklausomų turto arba verslo vertintojų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus trimis nurodytais atvejais.

Kai infrastruktūros objekto savininko prašyme nurodyta išpirkimo suma yra mažesnė nei vertė, nustatyta nepriklausomų turto arba verslo vertintojų, infrastruktūros objektas išperkamas pagal savininko prašyme nurodytą išpirkimo kainą.

Kai šalims susitarus infrastruktūros objektas išperkamas už kainą, mažesnę negu nepriklausomo turto arba verslo vertintojų nustatyta infrastruktūros objekto vertė.

Kai šalims susitarus ketinamo išpirkti infrastruktūros objekto sandorio vertė neviršija viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nusistatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės.

Kartu numatyta, kad papildomai atlikti turto vertinimo nereikės, kai šalims susitarus, ketinamo išpirkti infrastruktūros objekto sandorio vertė neviršija viešojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nusistatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės.

Nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo, perdavimo procedūros, pradėtos iki šio aprašo patvirtinimo, baigiamos pagal iki šiol galiojusias nuostatas.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode